Bekijk desktop versie


Wie zijn wij?

Bij Duurzamebedrijfsinrichting.nl koopt u zo goed als nieuwe kantoormeubelen die wij aanbieden tegen prijzen ver onder de nieuwprijs. En omdat onze kantoormeubelen al gebruikt zijn, zijn ze ook milieuvriendelijk: dat is dus Duurzaam Ondernemen. Waarom ook weggooien als onze meubelen gewoon nog een tweede leven verdienen? Onzin. Daarom kunt u...

Lees verder

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Interactiva B.V., gevestigd te Zaandam en kantoorhoudende te Zaandam aan de Vredeweg 18, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder dossiernummer: 52593398 0000

Openingstijden showroom

Maandag t/m vrijdag tussen 9:00 - 17:00 uur. (alleen op afspraak)

Definities

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst (bestelling) tussen Interactiva B.V. en de koper.
Orderbevestiging: de bevestiging van Interactiva B.V. van een geaccepteerde bestelling aan de koper.
Gebruiker:een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke- of rechtspersoon die zich op de Website heeft ingeschreven.
Inschrijven: het volledig invullen van het op de website aanwezige inschrijfformulier waardoor het mogelijk wordt een bestelling te maken.
Zaken: één of meerdere roerende zaken die worden aangeboden op de website.
Koopprijs: prijs (inclusief de btw) van een door Interactiva B.V. geaccepteerde bestelling.

Artikel 1: Algemeen

1.In deze voorwaarden wordt Interactiva B.V., gevestigd te Zaandam verder aangeduid als Duurzamebedrijfsinrichting.nl.
Op alle aanbiedingen van Duurzamebedrijfsinrichting.nl. zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

2.Naast deze algemene voorwaarden kan Duurzamebedrijfsinrichting.nl aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

3.De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van Duurzamebedrijfsinrichting.nl.

Artikel 2: Totstandkoming van de koopovereenkomst

1.De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van de orderbevestiging van Duurzamebedrijfsinrichting.nl via e-mail, internet of anderszins.

2.Duurzamebedrijfsinrichting.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen orders niet te accepteren.

3.De gebruiker garandeert de juistheid en de volledigheid van de door de inschrijving verschafte informatie en gegevens. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen dan heeft de gebruiker de verplichting deze wijziging(en) door te voeren in zijn profiel op Duurzamebedrijfsinrichting.nl.

4.Duurzamebedrijfsinrichting.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan is door het gebruik van producten genoemd in de koopovereenkomst.

5.Indien Duurzamebedrijfsinrichting.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachts toestand.

6.Voor het bezichtingen van onze artikelen kunt u een afspraak maken door te bellen naar tel. 0488-820205.

Artikel 3: Privacy

1.Duurzamebedrijfsinrichting.nl neemt de door haar verkregen persoonsgegevens op in een daartoe aangehouden administratie.

2.Door inschrijving op de website geeft de gebruiker aan Duurzamebedrijfsinrichting.nl toestemming voor het opslaan en gebruiken van de door de gebruiker ingevoerde gegevens.

3.Duurzamebedrijfsinrichting.nl zal deze gegevens slechts aanwenden voor eigen gebruik en in het kader van de koopovereenkomst. Duurzamebedrijfsinrichting.nl zal deze gegevens niet zonder toestemming van Gebruiker aan derden verstrekken, behoudens de verplichting daartoe van Duurzamebedrijfsinrichting.nl volgens enige wettelijke bepaling of op bevel van het bevoegd gezag.

Artikel 4: Prijzen en aanbiedingen

1. Alle prijzen op Duurzamebedrijfsinrichting.nl zijn exclusief BTW.

2. Voor de artikelen worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de website van Duurzamebedrijfsinrichting.nl onder voorbehoud van type of drukfouten. Duurzamebedrijfsinrichting.nl heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is.

3. Duurzamebedrijfsinrichting.nl behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren.

Artikel 6: Afbeeldingen en links

1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. Getoond op de website en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2. De Websites kunnen links naar andere sites bevatten. Duurzamebedrijfsinrichting.nl heeft geen zeggenschap over dergelijke sites en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van die sites.

3. Duurzamebedrijfsinrichting.nl is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door gebruiker uit welke hoofde dan ook, gevolgschade daaronder begrepen, tengevolge van het gebruik of bezoek door gebruiker van de in artikel 6.2 bedoelde links.

Artikel 7: Betaling

1. Hoofdregel is dat de (uit)levering plaatsvindt, nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden via overboeking vooraf op onze rekening of contant op een vooraf bepaalde tijd en locatie.

2. Op vooruit betaling en bij ontvangst van het gehele factuurbedrag worden de verkochte zaken door ons verzonden of uitgeleverd. Factuur bedrag dient overgemaakt te worden op rekeningnummer: 37.01.62.552 t.n.v. Interactiva B.V., Rabobank te Zaandam. Let op!! Vergeet niet uw factuurnummer ter vermelden.

3. Voor het geval dat Duurzamebedrijfsinrichting.nl een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Indien de koper zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet nakomt waaronder het niet tijdig (binnen 2 weken) ophalen/ betalen van de zaken of levering weigert en/of de voor levering benodigde informatie weigert te verstrekken is de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden en heeft Duurzamebedrijfsinrichting.nl het recht de betreffende producten aan een ander te verkopen.

5. Duurzamebedrijfsinrichting.nl is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Duurzamebedrijfsinrichting.nl hiertoe is overgegaan is hij gerechtigd bij de koper de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van 100,- Euro.

Artikel 8: Levering

1. Bestellingen worden niet langer dan 2 weken kosteloos in de opslag bewaard.

2. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Interactiva B.V..

3. Op eigen vervoer ophalen bij onder genoemd adres en contante betaling zijn alleen mogelijk op afspraak ((Maandag t/m vrijdag tussen 9:00 - 17:00 uur) via af info@duurzamebedrijfsinrichting.nl onder vermelding van uw factuurnummer.

4. Voor levering van niet verzendbare artikelen kan er per koopoverkomst een bezorgofferte opgemaakt.

5. Levering is van stoep tot stoep. Leveringen via extern transport vinden plaats op de eerstvolgende woensdag en of donderdag na ontvangst betaling.

Artikel 9: Garantie

1. Als een product niet voldoet aan de in de factuur genoemde omschrijving, dient de koper op eigen kosten in de originele verpakking het product te retourneren naar Duurzamebedrijfsinrichting.nl. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van te voren niet genoemde defecten, zal Duurzamebedrijfsinrichting.nl deze gebreken op haar kosten verhelpen en of het betaalde bedrag terugbetalen. Hierna zal Duurzamebedrijfsinrichting.nl de verzendkosten naar de koper voor haar rekening nemen.

2. Duurzamebedrijfsinrichting.nl verstrekt met betrekking tot de producten en eventuele aanspraken daarop van derden, geen enkele garantie van welke aard dan ook. Koper doet afstand van haar rechtenvoortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voorzover van deze bepalingen kan worden afgeweken.

3. Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening en is Duurzamebedrijfsinrichting.nl niet verplicht om met een oplossing te komen.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van geleverde producten door Duurzamebedrijfsinrichting.nl wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

Artikel 11: Aansprakelijkheids-beperking

1. Duurzamebedrijfsinrichting.nl aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product.

2. Duurzamebedrijfsinrichting.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

3. Duurzamebedrijfsinrichting.nl aanvaardt geen enkele verantwoording van schade door gebruik van de website of onjuiste informatie hierop.

Artikel 12: Ontbinding

1. Indien de Koper zijn verplichtingen uit de Koopovereenkomst niet nakomt waaronder het niet tijdig ophalen van de Zaken of levering weigert en/of de voor levering benodigde informatie weigert te verstrekken is de Koopovereenkomst van rechtswege ontbonden en staat het Verkoper vrij de Zaken aan een ander te gunnen.

2. Indien Gebruiker niet of niet tijdig de koopprijs betaalt, is de Koopovereenkomst van rechtswege ontbonden en staat het Verkoper vrij de zaken aan een ander te gunnen zonder dat Duurzamebedrijfsinrichting.nl en/of Verkoper tot enige (schade-) vergoeding is/zijn gehouden.

Artikel 13 : Arbitrage

1. Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en Duurzamebedrijfsinrichting.nl zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.

Interactiva B.V. bedrijfsgegevens:

Interactiva B.V.
Tel: 075-6120868
IBAN Nummer: NL15RABO0370162552
BIC: RABONL2U
BTW nummer: NL850514150B01
KVK Amsterdam: 52593398 0000
E-mail: info@duurzamebedrijfsinrichting.nl

 

 

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen